PRAKTIKBESKRIVELSE

 

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

 1. Beskrivelse af praktikstedet

 2. Uddannelsesplan for første praktikperiode

  1. Pædagogens praksis

 3. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

  1. Dagtilbudspædagogik

  2. Skole- og fritidspædagogik

  3. Social- og specialpædagogik

    

   Praktikstedet udfylder de hvide felter. Findes de efterspurgte oplysninger på praktikstedets hjemmeside, er det tilstrækkeligt at henvise til hjemmesiden.

   Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante praktikperioder med beskrivelser af, hvordan man på praktikstedet arbejder med de angivne videns-og færdighedsmål, hvordan studerende kan arbejde med målene. Og hvordan praktikstedet understøtter studerendes læring inde for dette. (De specialiseringsområder, som praktikstedet ikke tilbyder, kan slettes).

    

    

    

    

A. Beskrivelse af praktikstedet

Praktikstedets navn

 

Adresse

 

Tlf.

 

E-mailadresse

 

Hjemmesideadresse

 

Åbningstider

 

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet

For hurtigt overblik - sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet. De 3 farver går igen i skabelonen nedenfor rettet mod de tre forskellige specialiseringsområder.

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag

 

Beskrivelse af brugergruppen

 

Antal børn/unge/voksne

 

Aldersgruppe

 

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder det teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

Fysiske rammer, ude og inde

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

 

Ansatte

(Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper)

 

Dato for sidste revidering

 


 

 

B. UDDANNELSESPLAN

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode - Pædagogens praksis

Grundfagligheden giver de studerende kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og dannelse.

Kompetenceområde: Pædagogens praksis

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål
Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?

Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?

Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

Praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver

Anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde

Vi henviser her til visionerne for Børnehuset Sundby Algård: ” Et sprudlende kulturhus”-Et fællesskab, hvor børn og voksne ”vokser ” ,del 2.

Vi understøtter den studerendes læring ved at inddrage den studerende i de pædagogis-

ke læreprocesser i institutionens dagligdag. Samtidig opfordres den studerende i de pædagogiske processer til at forholde sig kritisk og reflekterende til husets pædagogiske praksis. Vejledning gives en gang om ugen af praktikvejlederen.

Målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter

Målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder

I vores ”Visioner” har vi udarbejdet en metodedel. Den studerende har mulighed for at bruge dette projektplanlægningsskema som redskab.

Vi anerkender og understøtter også den upåagtede faglighed, som hverdagen i høj grad er bundet op på.

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser

Vi understøtter den studerendes læreprocesser ved at give den studerende mulighed for at deltage i alle de daglige gøremål; lige fra barnet bliver modtaget i institutionen af personalet til det bliver hentet igen af forældrene.

Port folien bruges som afsæt for læring sammen med vejledningstimerne.

 

I Børnehuset Sundby Algård bruger vi KBH BARN, et elektonisk kommunikations- system oprettet af Børne –og Unge forvaltningen i Københavns kommune til at varetage vores daglige dokumentation af den pædagogiske praksis samt til kommuni-kation med forældre og personale generelt.

Vi skriver dagbøger om dagens gang på stuerne og oplysninger om aktiviteter i huset. Dettes sendes ud på KBH FORÆLDRE. Via dette system er det muligt at tagge billeder med de forskellige læreplanstemaer og pejlemærker.

Sundby Algård er i en fortløbende proces med at bruge KBH BARN.

Vi forventer, at den studerende tilegner sig viden om KBH BARN som kommunika-

tionsforum og til pædagogisk dokumentation.

 

Såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima

Anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde

Vi har eget køkken i institutionen, hvor der bliver lavet mad til hele huset. 98 % af maden er økologisk og vi har det økologiske ”Guldmærke”.. Huset arbejder med mad og måltid. Børnehavebørnene har mulighed for at deltage i madlavningen. Den studerende har også mulighed for at bruge køkkenpersonalets viden omkring kost.

Børnene bliver inddraget i de forskellige aspekter i forhold til måltidet og dannelseskulturen omkring dette.

 

 

Anbefalet litteratur i 1. Praktik

”Liv og læring i vuggestuen” af Stig Brostrøm, Hanne Herring og Susanne Nellemann Nielsen

”Hurra for rutinerne” af Signe Tornsberg Pædagogisk tidsskrift, februar 2012)

Hygiejne i daginstitutioner (Sundhedsstyrelsen)

”Indlært hjælpeløshed” af Lise Ahlmann

Relevante artikler fra pædagogiske tidsskrifter som f.eks. ” Vera” ( udgivet af BUPL) og ”Bakspejlet” ( Forskning og ny viden om dagtilbud. Udgivet af Danmarks evalueringsinstitut)

 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Skemalagt 1 time ugentligt med praktikvejleder.

 

 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

 

PÅ vejledningstimerne hvor den studerendes observationer , handlinger ,refleksioner e.t.c , nedskrevet fra ugens forløb i institutionen ,bruges som afsæt for analyse/ refleksion over den studerendes overvejelser og handlinger i forhold til den pædagogiske praksis i samarbejde med praktikvejlederen.

 

 

 

 

 

 C. Uddannelsesplan for 2. og 3. Praktikperiode

Specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 2. Praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområde: Relation og kommunikation

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål
Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?

Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?

Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

Det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation

 

Samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling

Skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet

 

Dialog og professionel kommunikation

Kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger

 

 

Leg, legeteori og legekulturer

Rammesætte børns leg

 

 

Kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis

Målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse

 

 

Omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse

 

Førstehjælp

(Undervisning varetages af UCC)

Udføre grundlæggende førstehjælp

 

Anbefalet litteratur i 2. praktik

 

 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

 

 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

 


 

Specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 3. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål
Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?

Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?

Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

Samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud

Identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet

 

Leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling

Udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø

 

Forandringsprocesser og innovation

Bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag

 

Inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser

Inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser

 

Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering

Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis

 

Anbefalet litteratur i 3. praktik

 

 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

 

 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 2. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område.

Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum

Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Vidensmål
Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?

Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?

Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

Professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde

Kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører

 

Ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse

Motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring

 

Didaktik og metodik knyttet til læring

Redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis

 

Bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv

 

Omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed

 

6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov

Tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder

 

Førstehjælp

(Undervisning varetages af UCC)

Udføre grundlæggende førstehjælp

 

Anbefalet litteratur i 2. praktik

 

 

 

 

Hvordan er vejledningen organiseret og tilrettelagt?

 

 

 

 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

 

 

 


 

Specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 3. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område.

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Vidensmål
Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?

Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?

Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

 

 

Institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde

Agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området

 

 

Tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber

Analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper

 

Praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde

Indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis

 

Forandringsprocesser og innovation

Deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag

 

Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering

Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis

 

 

Anbefalet litteratur i 3. praktik

 

 

 

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

 

 

 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

 


 

Specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 2. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

A. Børn og unge med særlige behov.

B. Mennesker med sociale vanskeligheder.

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområde: Relation og kommunikation

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål
Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?

Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?

Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

Kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale

Kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner

 

Professionsetik og pædagogiske værdier

Analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber

 

Konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd

Vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder

 

Bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv

 

Hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv

Vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring

 

Førstehjælp

(Undervisning varetages af UCC)

Udføre grundlæggende førstehjælp

 

Anbefalet litteratur i 2. praktik

 

 

 

 

Hvordan er vejledningen organiseret og tilrettelagt?

 

 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

 

 


 

Specialiseringen: Social- og specialpædagogik – 3. praktikperiode

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

A. Børn og unge med særlige behov.

B. Mennesker med sociale vanskeligheder.

C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål
Den studerende har viden om

Færdighedsmål

Den studerende kan

Hvordan arbejder praktikstedet med dette?

Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet?

Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette?

(Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan)

 

 

Institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser

Agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer

 

Forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder

Foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet

 

Tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde

Indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger

 

Opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

Redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde

 

 

Forandringsprocesser og innovation

Deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag

 

Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering.

Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis.

 

Anbefalet litteratur i 3. praktik

 

 

 

 

Hvordan er vejledningen organiseret og tilrettelagt?

 

 

 

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?